Ekologiskt vin

Vår syn på ekologiska viner och hur de odlas

“En smakupplevelse skapad med hantverk av högsta kvalitet”

Man hittar de stora skillnaderna i ekologiska viner bland vinodlingarna.

Den ekologiska vinodlingen avhåller sig precis som det ekologiska jordbruket från kemikalieanvändning. Principerna för vinodlingen grundar sig istället att bevara jorden, hålla grundvatten rent, skydda arter och kulturlandskap och därmed i förlängningen om att skapa och inordna vinodlingens samtliga aspekter i ett ekologiskt kretslopp.

Då kemiska bekämpningsmedel är bannlysta på den ekologiska vingården så inriktar insatser på att minska infektionsrisken. Varje enskild faktor måste beaktas och prövas i detta perspektiv, det börjar med valet av:

  • Läge
  • Druva
  • Avståndet mellan rader och stockar
  • Sättet att dra upp plantorna
  • Antalet skott som lämnas kvar i samband med beskärning under vintern
  • Omsorgsfullt lövarbete som ska skapa förutsättningar för god lufttillförsel under vegetationsperioden
  • Vårbeskärning av rankan då antalet skott per stock reduceras på ett optimalt vis
  • Eventuell gallring eller avlövning av druvorna

Åtgärderna ska utföras vid exakt rätt tidpunkt för respektive åtgärd för att det biologiska systemet ska fungera på ett framgångsrikt sätt. Sätten är i princip okända hos de allra flesta gårdar som löser problemen med kemikalier. De konventionella gårdar som är inriktade på en hög kvalitet arbetar delvis enligt ekologiska principer.

Detta är några men inte alla biologiska och tekniska lösningar som används och som utgår ifrån de ekologiska principerna. I slutändan så medför de ekologiska metoderna att den ekologiska vingården har en låg avkastningsnivå, en nivå som enbart kvalitativa högpresterande konventionella gårdar brukar ha. Och för den kvalitetsmedvetna står ekologi mycket för det genuina, hantverket och historien bakom produkterna.

Vilka viner är ekologiska?

Svaret till detta är nog lättare än man kan föreställa sig. Ekologiskt vin är kontrollerat av myndigheter eller organ som uppfyller ekologiska kriterier och regelverk vilka de kontrollerar odlingen och produktionen utifrån.

Precis som för all ekologisk mat som säljs i svenska matbutiker finns det ett behov av en trovärdig kontroll, av en tredjepart som uppfyller välkända och erkända ekologiska kriterier, regler och har ett regelverk som de kontrollerar odling och produktion utifrån.

Vinbolaget Vinteko AB saluför enbart ekologiska viner som kontrolleras av IFOAM certifierade kontrollorganisationer och kan erhålla EU:s ekologiska märkning.

Vad ekologiskt är för något?

För många är ordet ”ekologiskt” säkert förknippat med någon matprodukt som handlats i en matbutik.

Svaret kan skapa ett vidare intresse och en bredare kunskap om mat och produktionsmetoderna bakom våra råvaror till matlagningen.

Kunskapen om produktionsmetoder och dess betydelse för vår gastronomi har idag ökat. Detta efter att råvaruproduktionen sakta gått från den traditionella formen av odling/jordbruk till att utvecklas med hjälp av modernare former av jordbruk. Vanliga exempel är användningen av naturfrämmande ämnen som kemisk bekämpning för att spruta bort ogräs, insekter (ohyra) som konkurrerar om grödorna samt konstgödselanvändningen som ersatt naturlig gödsel. De senaste årens kunskap har haft det goda med sig att vi idag vet att kemikalieanvändningen och konstgödselanvändningen måste minska av flera olika anledningar.

För många blir ekologisk produktion en lösning. För odlaren som inte vill hålla på med en öppen hantering av kemikalier i jordbruket. För den hälso och miljömedvetna konsumenten som medvetet väljer ekoprodukter i sin matbutik för att vara med att påverka sin framtid och därför gynna ekologiskt odlat.

Vinbolaget Vinteko AB saluför enbart ett vinsortiment som gör det möjligt att medvetet välja vin utifrån hantverksmässiga produktionsmetoder i vinodlingen.